วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการสินค้าอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร"

พันธกิจ
1. จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ และบริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. จัดหาสินค้าในแต่ละประเภทให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองแนวโน้มในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ
3. สร้างเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กว้างขวาง และครอบคลุมทุกพื้นที่
4. รักษาความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
5. รักษาความเชื่อมั่น และสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานของบริษัท